Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det indeværende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer for 1 år
 10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 22. februar 2022.