Generalforsamling den 13. marts 2016

Referat

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens arbejde
4. Revideret regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af revisor suppleant
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen til den første ordinære generalforsamling.
Ad. 1
Der var enighed om, at der henset til det forholdsvise lille fremmøde, ikke var behov for stemmetællere.
Ad. 2
Erik Winther blev valgt som dirigent. Han gav straks ordet til Jan Madsen.
Ad. 3
Jan takkede alle de frivillige der har lagt et stort arbejde i vedligeholdelse af husene og udenoms arealerne, og dernæst til de mange der støtter op om husene. Vi håber de frivillige vil fortsætte med at hjælpe til, uden dem er projektet ikke muligt.
Jan orienterede om lokaldemokratiets tilskud på 25. 000 kr. i forbindelse med Landsby make-over. For de penge fik vi renoveret trekanten foran husene og facaden på husene. Vi var i konkurrence med fire andre lokalområder om at vinde yderligere 50.000 kroner. Desværre vandt vi ikke, men vi havde nogle dejlige arbejdsdage, som viste et sammenhold uden lige.
Vi har fået lavet en 2-årig aftale med kommunen, hvor vi har brugsretten af husene og hvor kommunen står for driften af bygningerne.
Vi har ligeledes lavet en aftale med Dige- og pumpelaget om en 30-årig leje af trekanten.
Vi har derfor nu 2 år til at komme videre med projektet. Dvs. søge fonde om penge til renovering og ombygning. Vi har derfor nedsat en gruppe til fondsansøgninger, bestående af Jens Fogelmann, Jørgen Nielsen og Erik Winther. Stig Løcke bistår med hans ekspertise og erfaringer. Erik Winther orienterede om fondsansøgningerne.
Vi har haft et møde med Hans Jørgen Olsen om, hvordan vi kan blive en del af Geoparken. Vi får standere og tavler, der fortæller om Geoparken.
Vi har fået nogle møbler fra 30-erne, som er stillet op i den ene lejlighed som nu næsten er møbleret, men vi vil gerne have flere. Møblerne er doneret af beboere i Fårevejle.
Vi påtænker at uddele girokort til indbetaling af støtte til alle borgere i Fårevejlerne.
Fra Audebo Havecenter har vi fået mange påskeliljer som vi håbe de frivillige vil hjælpe med at plante langs bøgehækken. Jørgen vil også samle haveholdet så vi kan få sat bænkene ud igen.
Endvidere planlægger vi en arbejdsdag Grundlovsdag om formiddagen, hvorefter vi laver et grill-arrangement om eftermiddagen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad. 4
Jørgen Nielsen fremlagde årets regnskab som udviser et driftsoverskud på 5.785 kroner. Der har været udgifter til plantning af hæk og øvrig forskønnelse af husene. Indtægterne er kommet fra Landsby Makeover og fra de 4 stiftende foreninger.
Regnskabet blev godkendt
Ad. 5
Det har ikke været muligt at lave et budget for det kommende år, idet der hverken er kendte indtægter eller udgifter. Vi håber på støtte fra borgerne og ikke mindst fra de erhvervsdrivende i området.
Ad. 6
Kontingentet blev på den stiftende generalforsamling sat til 100 kroner. Dette beløb fastholdes.
Ad. 7 Der var ikke forslag til behandling
Ad. 8
De fire bestyrelsesmedlemmer som er udpeget af foreningerne fortsætter arbejdet. Der var herefter valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Det er Jan Madsen, Jens Fogelmann og Anne Larsen som alle blev genvalgt.
Ad. 9
Suppleanter fra de fire foreninger er genvalgt.
Ad. 10
Ole Modin og Ib Jensen er genvalgte revisorer.
Ad. 11
Klaus blev genvalgt som revisorsuppleant
Ad. 12
Der var ikke noget til eventuelt.