Ordinær generalforsamling 2020

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00

i Adelers Huse

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens arbejde
 4. Revideret regnskab
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Som følge af Corona krisen med forbud om forsamling af mere end 10 personer, er den ordinære generalforsamling der var fastsat til den 30. marts 2020, blevet udskudt.

Forsamlingsforbuddet er nu delvist ophævet, og vi kan derfor afholde generalforsamlingen i Adelers Huse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne.

På bestyrelsens vegne

Ebbe Storm

Fårevejle den 27. maj 2020