Velkommen til Adelers Huse

Referat af generalforsamling i Adelers Huse onsdag 13.03.24

Tilstede 15 deltagere til den 10. 0rdinære generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens arbejde
 4. Revideret regnskab
 5. Forelæggelse af budget for næste år
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt
 1. Ingen valgt
 2. Jytte Holm valgt som dirigent
 3. Ebbe fremlagde beretning:
  Adelers Huse har været lejet ud 48 gange til familiefester, foreningers bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, musikforeningen Drauget, Lammefjordens historiske Selskab.
  I foråret havde vi en dag med oprydning og rengøring, ligesom vi i efteråret havde en dag med hækklipning og diverse havearbejde. Det var nogle dejlige dage hvor flere frivillige mødte op. Tak for det.
  Af vedligeholdelsesarbejder skal vi se på taget hvor der mangler fuger, maling af facaden hvor det skaller af, og evt. asfalt ved flisekanten og støttemuren.
  Vi besluttede tilslutning til fjernvarme, og rørene er ført ind til huset, men arbejdet er sat i stå, og vi har ingen tidshorisont. Vi har drøftet, om vi skal afstå fra fjernvarme, men fastholder dog foreløbig.
  Tak til Risegaards Legatstiftelse for donationen igen i år.

  Der var bemærkning til beretningen om, at vi har forpligtet os til fjernvarme i ½ år.
  Beretningen blev herefter godkendt
 4. Revideret regnskab forelagt af Niels-Ole for hhv. Adelers Huse og Støtteforeningen. Begge regnskaber blev godkendt
 5. Budgetforslag for kommende år godkendt.
 6. Kontingent for Støtteforeningen fastholdes på 150,- pr. person. Donation modtages gerne.
 7. Ingen indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse
  Adelers Huse: På valg er Niels-Ole Andreasen, Gitte Bach og Peter Heeno. Peter har ikke ønsket genvalg. I stedet blev Susanne Andersen valgt.
  Bestyrelsen er herefter: Ebbe Storm, Niels-Ole Andreasen, Rita Madsen, Gitte Bach, Lene Høj, Marianne Foglmann, Susanne Andersen
  Støtteforeningen: Der var ingen nyvalg til bestyrelsen som herefter er: Niels-Ole Andreasen, Anne Larsen, Jan Larsen og Maud Kofod.
 9. Hans Kurt Bach blev valgt. En plads vakant.
 10. Ole Modin og Ib Jensen fortsætter som revisorer
 11. Jytte Holm genvalgt som revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.
  Der var en opfordring til søge Poul Johansen Fonden. Det er spørgsmålet om vi ligger indenfor deres formål.
  Maud deltager med udstilling i AH på Pinseruten. Frivillige søges til 1.og 2. pinsedag.
  Vi drøftede igen bedre kendskab og udlejning af AH, gode forslag modtages.