Donation fra Realdania

Det var med stor glæde, at Foreningen til bevarelse af Adelers Huse den 13. november modtog meddelelse om at Realdania har givet tilsagn om at støtte projektet.
Realdania har besluttet at bevilge op til 2.000.000 kr. til restaurering af Adelers Huse, herunder indretning af landhave og forplads med henblik på indretning af medborgerhus, mødelokale og formidlingssted samt salg af Lammefjordens produkter som en del af Geopark Odsherred.
Det er planen at føre bygningernes ydre fremtræden tilbage til det oprindelige udseende med tegltag og småsprossede vinduer. Adelers Huse består af to huse, hver med to lejligheder, som fungerede som asylboliger for aldersrentenydere fra Lammefjorden.
I det ene hus skal indrettes en lejlighed som den oprindeligt så ud med autentisk inventar, kakkelovne og brændekomfur. I den forbindelse har foreningen sammen med vores arkitekt haft en samtale med nogle af de håndværkere, som i 1967 renoverede husene til deres nuværende udseende. De kunne bl.a. fortælle om, at loftet var isoleret med østersskaller fra Lammefjorden, og at der var gruekedel og ”das” i baghusene. I den anden lejlighed skal der indrettes et formidlingssted, hvor man kan studere, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden efter tørlægningen.
Det andet hus indrettes til ét stort medborgerhus, som kan bruges af byens borgere og foreninger, og som vil fungere som formidlingsstedets café.
Bag husene er der en stor have, som vil blive anlagt som en traditionel landhave fra 1930’erne.
Adelers Huse danner sammen med Adelers Plads et ikonisk sted i Fårevejle Stationsby for Lammefjordens udtørring, – byens smukke torv og et sted med sjæl, som vil være en fin ramme for arrangementer og events, som kan præsentere egnens mange kvaliteter som en vigtig del af Geopark Odsherred.
Restaureringen af bygningerne vil koste ca. 4,7 mill. kr., og med støtten fra Realdania, samt det tidligere tilsagn fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, er vi nu oppe på 4.000.000 kr. Foreningen arbejder intenst på at søge de sidste midler, så projektet kan igangsættes med en ønskelig færdiggørelse ultimo 2018 / primo 2019.

2 millioner til Adelers Huse

Da jeg i sidste uge modtog et brev fra: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, rystede mine hænder. Normalt ryster jeg ikke på hænderne, men dette brev var meget vigtigt. Var det et afslag eller en donation? Det første mit øje fangede var beløbet kr. 2.000.000. Et kæmpe beløb og et fantastisk startskud til at gå videre med projektet om renovering og udvikling af de smukke Adelers Huse. Bestyrelsen har i mere end et år arbejdet seriøst på at lave ideer og skitser om til noget brugbart i fremtiden om de 2 ”Fyrtårne”, de ikoniske asylboliger, Adelers Huse. Vi ville både fortælle om bosætningen på Lammefjorden efter dennes inddæmning i 1873 og samtidig kunne bruge husene til et samlingssted for byens borgere, turister og andre gæster. Vi har i forløbet fået god støtte fra både erhvervslivet og private personer, der har støttet med flotte beløb, der gjorde det muligt at lave et flot projekt med tegninger og beskrivelser. Nu har vi i bogstaveligste forstand fået blåstemplet ideerne og projektet med denne flotte donation. Det giver mulighed for at hente midler fra flere fonde, både lokale og store nationale fonde, der sætter pris på historien og fremtiden. Familien A.P. Møller har i mange år haft et godt øje til området og har gennem årene doneret rigtig mange penge. Tænker her på Dragsholm Slot og klubhuset i Fårevejle Boldklub. Men også skoleområdet, Odsherred Teater og den nye hal ”Borren” i Højby, har nydt godt af gavmildheden. Herfra skal lyde en kæmpe tak til A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal for at hjælpe med at gøre Adelers Huse til et ikon for Lammefjorden og Fårevejle. I hele perioden har en gruppe frivillige sørget for, at der rundt om husene er plantet, holdt rent, slået græs m.v. Tak til alle de frivillige for et godt arbejde. Også en stor tak til dir. Mads Bøttger, Dragsholm Slot, Hans Jørgen Olsen, Visit Odsherred og Odsherred Kommune for deres hjælp og støtte. Sammenhold gør stærk.
På bestyrelsens vegne
Erik Winther

Generalforsamling den 13. marts 2016

Referat

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens arbejde
4. Revideret regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af revisor suppleant
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen til den første ordinære generalforsamling.
Ad. 1
Der var enighed om, at der henset til det forholdsvise lille fremmøde, ikke var behov for stemmetællere.
Ad. 2
Erik Winther blev valgt som dirigent. Han gav straks ordet til Jan Madsen.
Ad. 3
Jan takkede alle de frivillige der har lagt et stort arbejde i vedligeholdelse af husene og udenoms arealerne, og dernæst til de mange der støtter op om husene. Vi håber de frivillige vil fortsætte med at hjælpe til, uden dem er projektet ikke muligt.
Jan orienterede om lokaldemokratiets tilskud på 25. 000 kr. i forbindelse med Landsby make-over. For de penge fik vi renoveret trekanten foran husene og facaden på husene. Vi var i konkurrence med fire andre lokalområder om at vinde yderligere 50.000 kroner. Desværre vandt vi ikke, men vi havde nogle dejlige arbejdsdage, som viste et sammenhold uden lige.
Vi har fået lavet en 2-årig aftale med kommunen, hvor vi har brugsretten af husene og hvor kommunen står for driften af bygningerne.
Vi har ligeledes lavet en aftale med Dige- og pumpelaget om en 30-årig leje af trekanten.
Vi har derfor nu 2 år til at komme videre med projektet. Dvs. søge fonde om penge til renovering og ombygning. Vi har derfor nedsat en gruppe til fondsansøgninger, bestående af Jens Fogelmann, Jørgen Nielsen og Erik Winther. Stig Løcke bistår med hans ekspertise og erfaringer. Erik Winther orienterede om fondsansøgningerne.
Vi har haft et møde med Hans Jørgen Olsen om, hvordan vi kan blive en del af Geoparken. Vi får standere og tavler, der fortæller om Geoparken.
Vi har fået nogle møbler fra 30-erne, som er stillet op i den ene lejlighed som nu næsten er møbleret, men vi vil gerne have flere. Møblerne er doneret af beboere i Fårevejle.
Vi påtænker at uddele girokort til indbetaling af støtte til alle borgere i Fårevejlerne.
Fra Audebo Havecenter har vi fået mange påskeliljer som vi håbe de frivillige vil hjælpe med at plante langs bøgehækken. Jørgen vil også samle haveholdet så vi kan få sat bænkene ud igen.
Endvidere planlægger vi en arbejdsdag Grundlovsdag om formiddagen, hvorefter vi laver et grill-arrangement om eftermiddagen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad. 4
Jørgen Nielsen fremlagde årets regnskab som udviser et driftsoverskud på 5.785 kroner. Der har været udgifter til plantning af hæk og øvrig forskønnelse af husene. Indtægterne er kommet fra Landsby Makeover og fra de 4 stiftende foreninger.
Regnskabet blev godkendt
Ad. 5
Det har ikke været muligt at lave et budget for det kommende år, idet der hverken er kendte indtægter eller udgifter. Vi håber på støtte fra borgerne og ikke mindst fra de erhvervsdrivende i området.
Ad. 6
Kontingentet blev på den stiftende generalforsamling sat til 100 kroner. Dette beløb fastholdes.
Ad. 7 Der var ikke forslag til behandling
Ad. 8
De fire bestyrelsesmedlemmer som er udpeget af foreningerne fortsætter arbejdet. Der var herefter valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Det er Jan Madsen, Jens Fogelmann og Anne Larsen som alle blev genvalgt.
Ad. 9
Suppleanter fra de fire foreninger er genvalgt.
Ad. 10
Ole Modin og Ib Jensen er genvalgte revisorer.
Ad. 11
Klaus blev genvalgt som revisorsuppleant
Ad. 12
Der var ikke noget til eventuelt.

Generalforsamling

Fårevejle Kirkebys Borgerforening, Fårevejle S. Bylaug, Erhvervsforeningen FFO og Lokalråd 4540 indbydes hermed til Generalforsamling i Foreningen Adelers Huse onsdag den 30. marts kl. 19.00 i Adelers Huse. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsesmøde den 27. januar 2016

Stig Løcke kunne fremlægge tegninger af Adelers huse. Husene er nu målt op og gennemtegnet, og der er nu lavet et prisoverslag på restaureringen.
Vi kan nu komme videre med fondsansøgningerne.
Jørgen Nielsen fremlagde foreningens driftsregnskab for 2015 der viser et overskud på 5785 kroner.
Vi appellerer fortsat borgere og erhvervsdrivende i Fårevejle og omegn
til at støtte os økonomisk for hermed udvide personkredsen i Adelers Huse.

Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage med evt. frivillig støtte
f. eks. kr. 300,00 – kr. 500,00 – kr. 1.000,00 eller selvfølgelig gerne mere.
Indbetaling kan ske på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse
reg. nr. 0537 konto nr. 0000 560 405

Til borgere og erhvervsdrivende

Foreningen Adelers Huse er stiftet af Fårevejle Kirkebys Borgerforening,
Fårevejle Stationsbys Bylaug, Fårevejle Erhvervsforening og lokalråd 4540 og har til
formål at bevare Adelers Huse og mere eller mindre føre dem tilbage til deres oprindelige udseende.

Bygningerne skal, efter en totalrenovering anvendes til multikulturhus til brug for
områdets borgere, samt autentisk asylbolig og udstilling med fortælling om bosætningen
på Lammefjorden efter dennes inddæmning i 1872.
Husene bliver en forlængelse af Audebo Pumpestation, som ejer trekanten foran
Adelers Huse og som vi har lavet en langsigtet lejeaftale med.

Lammefjorden er i dag verdens bedste spisekammer, hvilket ligeledes vil indgå i
projektet og vi arbejder på, at husene kan blive et infocenter for Unesco Geopark.

Vi har i løbet af året med hjælp fra mange frivillige samt midler fra
Odsherred Kommunes landsby makeover renoveret trekanten ved statuen
samt forskønnet facaden på Adelers Huse.

Vi har netop underskrevet en aftale med Odsherred Kommune, som sikrer os
brugsretten i 2 år.

Lige nu mangler vi kr. 35.000 til flere detaljerede tegninger til at regne en
mere nøjagtig pris ud for projektet, således, at der kan fremsendes
fondsansøgninger.

Vi appellerer derfor til borgere og erhvervsdrivende i Fårevejle og omegn
til at støtte os økonomisk for hermed udvide personkredsen i Adelers Huse.

Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage med evt. frivillig støtte
f. eks. kr. 300,00 – kr. 500,00 – kr. 1.000,00 eller selvfølgelig gerne mere.
Indbetaling kan ske på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse

reg. nr. 0537 konto nr. 0000 560 405

Aftale med kommunen

Så fik vi en rammeaftale med kommunen om benyttelse og restaurering af Adelers huse. Aftalen går ud på, at kommunen vederlagsfrit stiller husene til rådighed for Foreningen for Bevaring af Adelers Huse og borgerkredsen bag foreningen for en to årig periode.
I perioden skal foreningen søge midler hos relevante fonde til restaurering og ombygning, så vi får et hus til glæde og gavn for borgere og turister i byen.
Første skridt bliver, at skaffe penge til projektbeskrivelse, tegninger og en pris for selve restaureringen.

Opstarten

Da Odsherred Kommune valgte at kondomnere de 2 smukke og bevaringsværdige tvillingehuse, Adelers Huse på Adelers Plads i Fårevejle St., var byens og omegnens borgere bange for, at de ville blive revet ned. Byens vartegn ville dermed helt forsvinde ud af en helt utrolig historie.

Hvordan kunne man samle en arbejdsgruppe, der kunne arbejde videre med en bevarelse, renovering og anvendelse af husene?

Umiddelbart efter beslutningen i Odsherred Kommune, blev der holdt et åbent hus, så borgerne kunne se, hvordan husenes stand var, og også hvordan de 4 små lejligheder var indrettet. Der kom mange folk og der kom mange ideer.

Fårevejle Bylaug og Lokalråd 4540 indbød til infoaften i Fårevejle Frimenigheds kirke. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af folk fra bl.a. Fårevejle Kirkebys Borgerforening, Fårevejle Bylaug og Lokalråd 4540.

Arbejdsgruppen består af arkitekt Stig Løcke, der har god erfaring med renovering af bygninger. Bl.a Dragsholm Slot, Vallekilde Højskole og Svanernes Malergården i Prejlerup, driftsleder Jan Madsen, revisor Jørgen Nielsen, arrestforvarer Ebbe Storm, assurandør Jens Foglmann og ejendomsmægler og byrådsmedlem Erik Winther.

Gruppens opgave blev at samle og sortere ideerne. Lave skitseforslag der passer til idegrundlaget og forsøge at skaffe kapital via fonde, samt lave en plan for den videre anvendelse og drift.

Gruppen forelagde det foreløbige arbejde søndag den 26.10 2015 kl. 14 i Fårevejle Frimenigheds kirke.

De 4 foreninger Fårevejle Erhvervsforening, Fårevejle st. Bylaug, Fårevejle Kirkebys borgerforening og Lokalråd 4540 besluttede at oprette en selvstændig forening, der skal stå for projektet og det videre forløb.